Danh sách truyện Manga - Manhua - Manhwa

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh